Bürgermeister seit 1945

Bürgermeister der Gemeinde St. Martin:

11.04.1945-16.04.1946 Franz Fleischanderl, St. Martin 17
17.04.1946-18.05.1950 Hubert Bognermayer, Hengstberg 5
19.05.1950-31.12.1969 Johann Peham, Neuhaus 10

Bürgermeister der Gemeinde Karlsbach:

13.07.1945-29.09.1945 Martin Müller, Karlsbach 43
28.11.1945-11.03.1946 Alois Kühhaas, Ennsbach 58
13.10.1946-12.05.1950 Alois Fischl, Ennsbach 21
03.06.1950-21.04.1959 Alois Gruber, Karlsbach 16
06.05.1959-31.12.1969 Otto Roth, Karlsbach 7

 Bürgermeister der vereinigten Gemeinde St. Martin-Karlsbach:

01.01.1970-29.04.1985 Anton Steinberger, Karlsbach 24
30.04.1985-17.04.1995 Johann Gruber, Karlsbach 9
18.04.1995-16.03.2009 Josef Ritzmaier, Habichstraße 21
seit März 2009 Martin Ritzmaier, Habichstraße 27